top of page
Operator-logistyczny-2020-LOGO-black.png

Zgłoś udział w badaniu
Operator Logistyczny Roku 2024

Operator Logistyczny Roku 2024.
XXIII edycja badania satysfakcji klientów

To badanie satysfakcji klientów jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych. Szczególnie pożądany jest udział tych firm, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania syndykatowego badania satysfakcji klientów.
* Raport z ubiegłorocznego badania dostępny jest na stronie internetowej DGC

* Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu prosimy o kontakt listowny. W odpowiedzi prześlemy wszelkie niezbędne materiały informacyjne i druki zgłoszeniowe

 

Operator Logistyczny Roku 2024. XXIII edycja badania satysfakcji klientów 

Adresat oferty:

 • firmy świadczące różnego rodzaju usługi logistyczne (transport, spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, magazynowanie, logistyka kontraktowa, obsługa handlu elektronicznego)

 

Próba:

 • celowa (kluczowi klienci każdego uczestnika badania – definicja uzgadniana z uczestnikiem); wielkość próby: maksymalnie 150 lub próba całkowita (wszyscy kluczowi klienci w przypadku ograniczonej liczby klientów); zakładana realizacja próby: 50 wywiadów lub 51% próby całkowitej

 

Metoda badania:

 • badanie satysfakcji klientów; ankieta internetowa oraz wywiady realizowane telefonicznie; kwestionariusz przyjazny dla ankietowanych (pytania nie dotykają kwestii drażliwych, pytania zestawione są w logiczne serie, pytania o ocenę posługują się stałą wygodną skalą 1-10, pytania otwarte nie są skomplikowane i dotyczą jedynie nazwy wybranej firmy); wywiady anonimowe (odpowiedzi zostaną zagregowane, aby uniemożliwić identyfikację rozmówcy)

 

Realizacja terenowa:

 • zewnętrzna agencja telemarketingowa

 

Grupa docelowa:

 • menedżer logistyki; osoba po stronie klienta potrafiąca ocenić całokształt współpracy (definicja uzgadniana z uczestnikiem) 

 

Cel badania:

 • Dostarczenie partnerom projektu użytecznej wiedzy na temat sytuacji na rynku usług logistycznych; cele szczegółowe:
  1. Porównanie oferty konkurujących ze sobą firm,
  2. Określenie potrzeb i oczekiwań klientów,
  3. Określenie pozycji działających na rynku firm,
  4. Wskazanie mocnych i słabych punktów oferowanego przez daną firmę standardu usług

 

Harmonogram badania 2024:

 • zgłoszenie udziału – 29 marca, przekazanie materiałów do badania – 30 kwietnia,

 • realizacja terenowa (ankieta internetowa, wywiady telefoniczne) – 6 maja/28 czerwca,

 • opracowanie indywidualnych raportów z badania – lipiec, opracowanie zbiorczych raportów – sierpień,

 • przygotowanie akcji promocyjnej – październik, publiczne ogłoszenie wyników – listopad

 

Koszt uczestnictwa: 9100 PLN 

 

Raportowanie:

 • raporty przygotowywane indywidualnie w formacie MS Word dla każdego z uczestników (tabele z pełnym rozkładem wyników i osobne zestawienie wyników podstawowych) – bez dodatkowych opłat;

 • raporty pogłębione na zamówienie (porównanie podstawowych wyników wybranych konkurentów lub określonych segmentów rynku, także danych historycznych) w formacie MS Power Point – opłata do uzgodnienia;

 • raport generalny (ranking, tekst z omówieniem wyników) – ogólnie dostępny; publikacja Raport Specjalny DGC - bezpłatna (utrzymywana z reklam)

 

Akcja promocyjna:

 • publiczne ogłoszenie wyników badania na Gali Logistyki (ranking najlepszych firm);

 • publikacja generalnych wyników badania;

 • insertowanie raportu specjalnego DGC w prasie branżowej oraz wysyłka bezpośrednia;

 • artykuły w prasie;

 • relacje w mediach elektronicznych;

 • obecność na portalach tematycznych

Pobierz zgłoszenie do programu badawczego "OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2024"
lub wypełnij poniższy formularz.
Zgłoszenia prosimy odesłać na adres: piotr.szreter@dgc.com.pl

FORMULARZ ZAGŁOSZENIOWY

Zgłaszam udział firmy w Programie
„OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2024”

Akceptując zasady regulaminu Programu, zobowiązuję się z chwilą jego uruchomienia dostarczyć organizatorom listę klientów, wśród których zostaną przeprowadzone wywiady ankietowe na temat jakości usług logistycznych. Wyrażam zarazem wolę wypełnienia przeznaczonego dla uczestników specjalnego formularza. Odpowiedzi na zawarte w formularzu pytania pomogą
w opracowaniu narzędzi badawczych. Zgadzam się także na użycie zebranych w trakcie realizacji Programu danych w raportach analizujących wyniki badania oraz do celów promocyjnych.

Zobowiązuję się pokryć przypadającą na każdego z uczestników badania część kosztów przeprowadzenia badania opinii klientów, przygotowania indywidualnych raportów oraz organizacji wydarzeń stanowiących oprawę przedsięwzięcia. Koszt uczestnictwa firmy w Programie „OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2024” wynosi 9100 zł netto. Kwota ta stanowi ryczałtowe pokrycie wszelkich zobowiązań uczestnika badania z tytułu uczestnictwa w w/w programie, w tym kosztów przeprowadzenia badania opinii klientów, przygotowania indywidualnych raportów oraz organizacji wydarzeń stanowiących oprawę przedsięwzięcia). Kwota ta winna być przekazana organizatorowi, DGC, na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu badania i przekazaniu raportu z jego wynikami.

Dziękujemy za przesłanie!

FRMULARZ
bottom of page