Operator Logistyczny Roku 2022 
XXI edycja badania satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów

Adresat oferty: firmy świadczące różnego rodzaju usługi logistyczne (transport, spedycja drogowa, spedycja lotnicza
i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, magazynowanie, logistyka kontraktowa, obsługa handlu elektronicznego)

Próba: celowa (kluczowi klienci każdego uczestnika badania – definicja uzgadniana z uczestnikiem); wielkość próby: maksymalnie 150 lub próba całkowita (wszyscy kluczowi klienci w przypadku ograniczonej liczby klientów); zakładana realizacja próby: 50 wywiadów lub 66% próby całkowitej

Metoda badania: badanie satysfakcji klientów; wywiady realizowane telefonicznie, przyjazne dla rozmówców (pytania nie dotykają kwestii drażliwych, pytania zestawione są w logiczne serie, pytania o ocenę posługują się stałą wygodną skalą 1-10, pytania otwarte nie są skomplikowane i dotyczą jedynie nazwy wybranej firmy); wywiady anonimowe (odpowiedzi zostaną zagregowane, aby uniemożliwić identyfikację rozmówcy)

Realizacja terenowa: zewnętrzna agencja telemarketingowa

Grupa docelowa: osoba po stronie klienta potrafiąca ocenić całokształt współpracy (definicja uzgadniana z uczestnikiem) 

Cel badania: Dostarczenie partnerom projektu użytecznej wiedzy na temat sytuacji na rynku usług logistycznych; cele szczegółowe: 1. Porównanie oferty konkurujących ze sobą firm, 2. Określenie potrzeb i oczekiwań klientów, 3. Określenie pozycji działających na rynku firm, 4. Wskazanie mocnych i słabych punktów oferowanego przez daną firmę standardu usług

Harmonogram badania: zgłoszenie udziału – 22 kwietnia, przekazanie materiałów do badania – 13 maja, realizacja terenowa – 25 maja/30 czerwca, opracowanie indywidualnych raportów z badania – lipiec, opracowanie zbiorczych raportów – sierpień, przygotowanie akcji promocyjnej – październik/listopad, publiczne ogłoszenie wyników – w grudnia

Koszt uczestnictwa: 
6000,- 

Raportowanie: raporty przygotowywane indywidualnie w formacie MS Word dla każdego z uczestników (tabele z pełnym rozkładem wyników i osobne zestawienie wyników podstawowych) – bez dodatkowych opłat; raporty pogłębione na zamówienie (porównanie podstawowych wyników wybranych konkurentów lub określonych segmentów rynku, także danych historycznych) w formacie MS Power Point – opłata do uzgodnienia; raport generalny (ranking, tekst z omówieniem wyników – ogólnie dostępny; publikacja Raport Specjalny DGC - bezpłatna (utrzymywana z reklam)

Akcja promocyjna: Publiczne ogłoszenie wyników badania na Gali Logistyki (ranking najlepszych firm); publikacja generalnych wyników badania; insertowanie raportu specjalnego DGC w prasie branżowej oraz wysyłka bezpośrednia; artykuły w prasie; relacje w mediach elektronicznych ; obecność na portalach tematycznych