gala.jpg

Zgłoś udział w badaniu
Operator Logistyczny Roku 2021

XIX edycja badania satysfakcji klientów

Szanowni Państwo,

tradycyjnie z początkiem lutego rozpoczyna się rekrutacja uczestników badania rynku Operator Logistyczny Roku, jedynego przedsięwzięcia tego typu, wyjątkowego także na tle innych branż.
          
Operator Logistyczny Roku 2021. XIX edycja badania satysfakcji klientów

To badanie satysfakcji klientów jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych. Szczególnie pożądany jest udział tych firm, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie dotychczasowych klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania takiego niezależnego badania satysfakcji klientów.

Adresat oferty: firmy świadczące różnego rodzaju usługi logistyczne (transport, spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, magazynowanie, logistyka kontraktowa, obsługa handlu elektronicznego)

Próba: celowa (kluczowi klienci każdego uczestnika badania – definicja uzgadniana z uczestnikiem); wielkość próby: maksymalnie 150 lub próba całkowita (wszyscy kluczowi klienci w przypadku ograniczonej liczby klientów); zakładana realizacja próby: 50 wywiadów lub 66% próby całkowitej

Metoda badania: badanie satysfakcji klientów; wywiady realizowane telefonicznie, przyjazne dla rozmówców (pytania nie dotykają kwestii drażliwych, pytania zestawione są w logiczne serie, pytania o ocenę posługują się stałą wygodną skalą 1-10, pytania otwarte nie są skomplikowane i dotyczą jedynie nazwy wybranej firmy); wywiady anonimowe (odpowiedzi zostaną zagregowane, aby uniemożliwić identyfikację rozmówcy)

Realizacja terenowa: zewnętrzna agencja telemarketingowa

Grupa docelowa: osoba po stronie klienta potrafiąca ocenić całokształt współpracy (definicja uzgadniana z uczestnikiem) 

Cel badania: Dostarczenie partnerom projektu użytecznej wiedzy na temat sytuacji na rynku usług logistycznych;

cele szczegółowe:

1. Porównanie oferty konkurujących ze sobą firm,

2. Określenie potrzeb i oczekiwań klientów,

3. Określenie pozycji działających na rynku firm,

4. Wskazanie mocnych i słabych punktów oferowanego przez daną firmę standardu usług

Harmonogram badania:

  • zgłoszenie udziału – 30. maja

  • przekazanie materiałów do badania – 17 czerwca

  • realizacja terenowa – 24 czerwca/30 lipca

  • opracowanie indywidualnych raportów z badania – lipiec/sierpień

  • opracowanie zbiorczych raportów – sierpień/wrzesień

  • przygotowanie akcji promocyjnej – październik/listopad

  • publiczne ogłoszenie wyników – początek grudniaKoszt uczestnictwa:  6000,- 

Raportowanie: raporty przygotowywane indywidualnie w formacie MS Word dla każdego z uczestników (tabele z pełnym rozkładem wyników i osobne zestawienie wyników podstawowych) – bez dodatkowych opłat; raporty pogłębione na zamówienie (porównanie podstawowych wyników wybranych konkurentów lub określonych segmentów rynku, także danych historycznych) w formacie MS Power Point – opłata do uzgodnienia; raport generalny (ranking, tekst z omówieniem wyników – ogólnie dostępny; publikacja Raport Specjalny DGC - bezpłatna (utrzymywana z reklam)

Akcja promocyjna: Publiczne ogłoszenie wyników badania na Gali Logistyki (ranking najlepszych firm); publikacja generalnych wyników badania; insertowanie raportu specjalnego DGC w prasie branżowej oraz wysyłka bezpośrednia; artykuły w prasie; relacje w mediach elektronicznych ; obecność na portalach tematycznych 

Szreter Piotr8.jpg

Wypełnione zgłoszenie prosimy odesłać na następujący adres:

piotr.szreter@dgc.com.pl

Pobierz zgłoszenie do programu badawczego "OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021"

LUB WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ

Zachcamy do kontaktu oraz zadawania pytań dotyczących udostępnionych badania
OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021.

statuetka.png

FORMULARZ ZAGŁOSZENIOWY

Zgłaszam udział firmy w Programie
„OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021”

Akceptując zasady regulaminu Programu, zobowiązuję się z chwilą jego uruchomienia dostarczyć organizatorom listę klientów, wśród których zostaną przeprowadzone wywiady ankietowe na temat jakości usług logistycznych. Wyrażam zarazem wolę wypełnienia przeznaczonego dla uczestników specjalnego formularza. Odpowiedzi na zawarte w formularzu pytania pomogą w opracowaniu narzędzi badawczych. Zgadzam się także na użycie zebranych w trakcie realizacji Programu danych w raportach analizujących wyniki badania oraz do celów promocyjnych.

Zobowiązuję się pokryć przypadającą na każdego z uczestników badania część kosztów przeprowadzenia badania opinii klientów, przygotowania indywidualnych raportów oraz organizacji wydarzeń stanowiących oprawę przedsięwzięcia. Koszt uczestnictwa firmy w Programie „OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021” wynosi 6000 zł netto. Kwota ta stanowi ryczałtowe pokrycie wszelkich zobowiązań uczestnika badania z tytułu uczestnictwa w w/w programie, w tym kosztów przeprowadzenia badania opinii klientów, przygotowania indywidualnych raportów oraz organizacji wydarzeń stanowiących oprawę przedsięwzięcia). Kwota ta winna być przekazana organizatorowi, DGC, na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu badania i przekazaniu raportu z jego wynikami. Uruchomienie badania nastąpi 24 czerwca 2020 r.

Dziękujemy za przesłanie!

 

Nasze główne projekty

Podstawowe informacje o badaniach

Business Meeting
Business Meeting

Operator Logistyczny Roku

Podstawowe informacje o badaniu

To badanie satysfakcji klientów jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych.

Udział w badaniu biorą firmy, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie dotychczasowych klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania takiego niezależnego badania satysfakcji klientów.

Top 1500

Podstawowe informacje o badaniu

Badanie realizowane corocznie, począwszy od 2006 r. Służy jako narzędzie pomiaru rynku usług logistycznych.

Badanie obejmuje wszystkie firmy o przychodach powyżej 1 mln zł. Analizie poddawane są aktualne wyniki finansowe 1500 największych (trzy ostatnie okresy obrachunkowe). Analiza efektywności obejmuje rentowność działalności, płynność finansową, sprawność wykorzystania zasobów oraz finansowanie działalności. Na jej podstawie sporządzany jest ranking najbardziej efektywnych firm oraz raport, który pozwala dokonać segmentacji rynku, zmierzyć udziały rynkowe oraz wyznaczyć dominujące tendencje.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak oferowane przez nas usługi mogą przyczynić się do sukcesu Twojej firmy.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!